بهمن ۷, ۱۳۹۹

برنامه های وفاداری مشتری برای وفاداری پایدار مصرف کننده در صنعت ارتباطی موبایل(مطالعه …

۲-۲-۳-.مشتری کسی است که دستمزد ما را پرداخت می کند.۲-۲-۴-.مشتری شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که به ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم کالا …

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۲۷

۴-۴ بررسی روابط (همبستگی) بین مولفه‌های کیفیت روابط ضرایب معناداری بدست آمده بین مولفه‌های کیفیت روابط با مقدار ۷۸/۲۸، بزرگتر از ۹۶/۱ می باشد بنابراین …

دسترسی متن کامل – تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۲۶

بارهای عاملی مقداری بین صفر تا یک دارند و هرچه بارهای عاملی به عدد یک نزدیکتر باشد قدرت رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و عامل …

مقاله – تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۲۰

روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره میکند. روایی را مى‌توان به صورت توافق بین …

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۷

کیفیت ارتباط برای ارزیابی استحکام رابطه و درجه رضایت از تأمین خواسته ها و انتظارات مشتری ضروری است(کروسبی و اوانز و کولز،۱۹۹۰؛اسمیت،۱۹۹۸)گیسکنس و استینکمپ(۱۹۹۵) اعتماد …

مقاله علمی با منبع : تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت …

شکل۱-۱ مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………….۸شکل ۱-۲ فرایند پژوهش بصورت شماتیک ۱۳شکل ۲-۱ اجزا و عوامل بازاریابی رابطه ای ۳۶شکل ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به …

متن کامل – تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در …

۵- خدمات پس از فروش۲) رقیب محوری – دیویس در سال۲۰۰۰ براساس تعاریف نارورواسلی تر و بالاکریشنان [۵۶]، رقیب محوری را به عنوان شناسایی نقاط قوت و …