دی ۲۹, ۱۳۹۹

بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس از …

۳-۵-۳ . مقیاس جهت گیری مذهبی با تکیه براسلام:برای سنجش جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) از مقیاس جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام (آذربایجانی و دادستان،۱۳۸۲) استفاده شد.به …