بهمن ۵, ۱۳۹۹

متن کامل – اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی- قسمت ۱۲

۲۳ـ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ هشتم، ۱۳۸۶٫۲۴ـ صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ۱۳۹۰٫۲۵ـ صفایی، سید حسین …

دسته بندی علمی – پژوهشی : اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی- قسمت ۱۳

۶۰ـ قدس گویا، فرید، «مالکیت زمانی یا Timesharing»، مجله کانون وکلا، شماره۱۷۷، تابستان ۱۳۸۱٫۶۱ـ کاظمی نجف آبادی، عباس، «بیع زمانی یا تایم شر چیست؟»، ماهنامه …

تحقیق دانشگاهی – اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی

دانشگاه مفیدپایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصیاختیارات و روابط مالکین در بیع زمانیاستاد راهنما:دکتر عبدالحسین شیرویاستاد مشاور:دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده بزازنگارش:محمد جعفریاردیبهشت ۱۳۹۳تقدیم به:روح …