بهمن ۱, ۱۳۹۹

بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع …

بخش دوم: تاریخچه بانک هالفظ بانک از واژه آلمانی«بانک»به معنای شرکت‌ گرفته شده و به قولی دیگر واژه‌ای است که ریشه ایتالیایی داشته و به …

بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب …

کلید واژه ها: توانمند سازی ، جذب منابع ، بانک ملی.فصل اولکلیات تحقیق۱-۱-مقدمهدنیای کاری که می شناسیم به سرعت در حال تغییر است حتّی کمتر از …

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

درجه شعبه ۲۵۲۷۵۹٫۳۳۲ .۰۰۱ ۳٫۳۶۰     همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، رابطه بین مدیریت نقدینگی، تعداد مشتریان، مدیریت هزینه، تعداد پرسنل …

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

۱-۸ روش تحقیقباتوجه به تقسیمبندی تحقیقات علمی از طریق هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی در جستجوی دستیابی به هدف علمی …

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

۱-۷-۱متغییر های وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱-۷-۱-۱ تجهیز منابع پولی………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….۸۱-۷-۱-۲تخصیص منابع پولی…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱-۷-۲متغییر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱-۷-۲-۱مدیریت نقدینگی………………………………………………………………….. ………………………………………………………………..۹۱-۷-۲-۲مدیریت هزینه…………………………………………………………………………. .. …………………………………………………………..۹۱-۷-۲-۳درجه بندی شعب…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱-۷-۲-۴تنوع و کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳-۷-۲-۵تعدادپرسنل……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۷-۳ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱-۸روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱- ۹ …