اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان امور …

ج) معیارهای [۳۷]AGFI , [۳۸]GFIلیزرل یک شاخص نیکویی برازش (نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در جامعه) محاسبه می …

دسترسی به منابع مقالات : برنامه های وفاداری مشتری برای وفاداری پایدار مصرف کننده در صنعت ارتباطی موبایل(مطالعه …

۲-۳۵ جمع بندی فصل دوم:دراین فصل ابتدا موضوع پرداخته شده و هرکدام به تفصیل بیان شده است. هر کدام از مطالب به اختصار توضیح داده …

برنامه های وفاداری مشتری برای وفاداری پایدار مصرف کننده در صنعت ارتباطی موبایل(مطالعه …

۲-۲-۳-.مشتری کسی است که دستمزد ما را پرداخت می کند.۲-۲-۴-.مشتری شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که به ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم کالا …

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس …

بنا‌بر هدف اولیه و اساسی شرکت‌ها که حداکثر نمودن منافع سهامداران شرکت و در نهایت افزایش شرکت در بازار مبادلات سرمایه است برخی از شرکت‌های …

بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم …

۵ امنیت در مدیریت اطلاعات شخصی امنیت استفاده از پرداخت الکترونیکی و امنیت دریافت اطلاعات از وب سایت الکترونیکی فورنل و کارونی[۶۱]، ۱۹۹۹ ۶ تعهد …

سایت مقالات فارسی – تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در …

همانگونه مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیر ها بالای ۷/۰می باشد که نشان می دهد متغیرها از پایایی مناسبی برخوردار هستند.۳-۸) …

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت …

مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد دوره ارزیابی گذشته آینده استانداردهای ارزیابی نظر سازمان و مدیران مافوق خود استاندارد گذاری هدف عمده کنترل ارزیابی شونده …

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

فصل سومروش تحقیق مقدمهیکی از اساسی‌ترین اصول در مراحل تحقیق، روش تحقیق و مدل استفاده‌شده در تجزیه‌وتحلیل اطلاعات می‌باشد. روش تحقیق متأثر از هدف پژوهش می‌باشد. …