دی ۳۰, ۱۳۹۹

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت …

۰٫۸۹۵ کسب دانش ۰٫۵۱۵ ۰٫۷۲۵ تسهیم و توزیع دانش ۰٫۷۴۳ ۰٫۵۶۵ به کارگیری دانش ۰٫۲۸۸ ۰٫۸۸۵ ذخیره سازی دانش ۱٫۷۹۴ ۰٫۱۳۵ منبع: یافته‌های تحقیقبا توجه …

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت …

۳۹ ۳۱٫۷ لیسانس ۲۳ ۱۸٫۷ فوق لیسانس ۱۲ ۹٫۸ دکتری ۲ ۱٫۶ جمع کل ۱۲۳ ۱۰۰ منبع: یافته‌های تحقیق آمار استنباطیبرای تجزیه وتحلیل دادههای پاسخنامه،ازنرمافزار آماریSPSS …

سامانه پژوهشی – رابطه ابعاد شخصیتی(درونگرایی، برونگرایی)و سلامت روان با کمال‌گرایی در کارکنان- قسمت ۳

۳-۴- حجم نمونه و ویژگیهای آن ۵۴۳-۵- ابزار اندازه گیری پژوهش ۵۴۳-۶- شیوه جمع آوری اطلاعات ۵۶۳-۷- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ۵۶فصل چهارم: تجزیه …

بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی …

۴-۳- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب جنسیت ۷۶۴-۴- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب پست سازمانی ۷۷۴-۵- توزیع گروه نمونه تحقیق برحسب تاهل ۷۸۴-۶- توزیع گروه …