دی ۲۸, ۱۳۹۹

بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 …

دستگاه‌های HPLC از نظر شکل ساختمانی و قابلیت‌های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند ولی از نظر اصول کار با هم مشترک می باشند.یک دستگاه معمولا …