بهمن ۸, ۱۳۹۹

بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- قسمت ۱۱

اقامت کننده یک شب یا بیشترگردشگران گشت های کوتاه مدتکوچ کنندگاندیپلمات هاگردشگربین المللیگردش گر بین المللی با اقامت کمتر از یک شبنظامیانگردشگر محلی یا داخلیگردشگر …

نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی (مطالعه …

امروزه کیفیت خدمات میتواند به سازمان جهت متمایز کردن خود از دیگر سازمانها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک کند. شرکتها با ارائه خدمات …

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

فهرست منابع ومآخذ-منابع فارسی– آذربایجانی، کریم و راکی، مولود و رنجبر، همایون ۱۳۹۰، “تاثیر متنوعسازی صادرات بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی(رویکرد دادههای …

سامانه پژوهشی – تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- قسمت …

نام استاد راهنما: دکتر محسن ابراهیمی نام استاد مشاور: دکتر علیاکبر قلیزاده دانشکده : اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی: اقتصاد رشته تحصیلی: توسعه اقتصادی …

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

۴-۳-۳- برآورد الگو ۷۰۴-۳-۳-۱-مرحله اول برآورد ۷۰۴-۳-۳-۲- مرحله دوم برآورد(برآوردی جدید از الگو) ۷۳۴-۴- آزمون همخطی ۷۵۴-۵- مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات انجام شده: …

بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب …

متغیر مستقلفصل دومادبیات و پیشینه تحقیقبخش اول: توانمند سازی[۱۲]۲-۱-مقدّمهمبانی نظری تحقیقدر طول دو دهه گذشته تحوّلات گسترده ای در تفکّر محققان و صاحب نظران مفاهیم …

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت ۱۰

پس انداز۲ ) سرمایه گذاریکوتاه مدتمیان مدتبلند مدت جدول شماره (۱-۱) تراز ساده یک بانک اسلامی۱ _ مبتنی بر رابطه داین و مدیون۲ _ مبتنی …