دی ۲۹, ۱۳۹۹

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

فهرست منابع ومآخذ-منابع فارسی– آذربایجانی، کریم و راکی، مولود و رنجبر، همایون ۱۳۹۰، “تاثیر متنوعسازی صادرات بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی(رویکرد دادههای …

پژوهش دانشگاهی – تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

گیرما و همکاران ۲۰۰۲ با استفاده دادههای پانلی مشتمل بر ۹۰۰۰ بنگاه نشان دادند که تاثیر صادرات بر ارتقاء بهرهوری مثبت است؛مسالهای که در مورد …

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

۴-۳-۳- برآورد الگو ۷۰۴-۳-۳-۱-مرحله اول برآورد ۷۰۴-۳-۳-۲- مرحله دوم برآورد(برآوردی جدید از الگو) ۷۳۴-۴- آزمون همخطی ۷۵۴-۵- مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات انجام شده: …