بهمن ۲, ۱۳۹۹

نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی (مطالعه …

امروزه کیفیت خدمات میتواند به سازمان جهت متمایز کردن خود از دیگر سازمانها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک کند. شرکتها با ارائه خدمات …

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

آمادر[۳۴](۲۰۱۲)،در مقالهای با عنوان میزان انرژی در صادرات تولید(:تجزیه و تحلیل متقابل کشور)به مقایسه میزان انرژی در صادرات تولیدی در ۳۰ اقتصاد پیشرفته و در …