بهمن ۸, ۱۳۹۹

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

۱-۷-۱متغییر های وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱-۷-۱-۱ تجهیز منابع پولی………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….۸۱-۷-۱-۲تخصیص منابع پولی…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱-۷-۲متغییر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱-۷-۲-۱مدیریت نقدینگی………………………………………………………………….. ………………………………………………………………..۹۱-۷-۲-۲مدیریت هزینه…………………………………………………………………………. .. …………………………………………………………..۹۱-۷-۲-۳درجه بندی شعب…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱-۷-۲-۴تنوع و کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳-۷-۲-۵تعدادپرسنل……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۷-۳ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱-۸روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱- ۹ …