بهمن ۷, ۱۳۹۹

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش …

۶-۳٫ روش اجراروش اجرای این تحقیق به این صورت خواهد بود که با همکاری پزشکان داخلی و یا متخصصان سرطان افراد مبتلا به بیماری سرطان …

بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس از …

۳-۵-۳ . مقیاس جهت گیری مذهبی با تکیه براسلام:برای سنجش جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) از مقیاس جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام (آذربایجانی و دادستان،۱۳۸۲) استفاده شد.به …

سایت مقالات فارسی – بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس …

۱-۳-۴٫ یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش …………………….۸۳۲-۱-۳-۴٫ بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی مؤلفه های رشد پس از ضربه در بیماران …