دی ۳۰, ۱۳۹۹

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل- قسمت …

رویه قضایی فرانسه در خصوص مالکیت صنعتی، صراحتاً حمایت از اختراع و علائم تجاری را منوط به رعایت نظم عمومی کرده است.[۴۶] در زمینه حقوق مالکیت …

پژوهش دانشگاهی – جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۱۸

۶- پیش نویس فوق‌الذکر پیش از آنکه توانایی احقاق هیچگونه حقی برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران داشته و به صورت شفاف و تضمین‌شده از حقوق خبرنگاران …