دی ۲۶, ۱۳۹۹

متن کامل – اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی- قسمت ۱۲

۲۳ـ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ هشتم، ۱۳۸۶٫۲۴ـ صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ۱۳۹۰٫۲۵ـ صفایی، سید حسین …