بهمن ۱, ۱۳۹۹

متن کامل – اثربخشی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب دانشجویان با نشانگان …

عبارت است از رفتار با اعمال ذهنی تکراری که بیمار برای کاهش پریشانی ناشی از افکار وسوسه آمیز با جلوگیری از رویدادی هولناک انرا انجام …

اثربخشی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب دانشجویان با نشانگان بالینی …

بک،قالب ریزی شیوه ای برای پایش و برنامه ریزی فعالیت عرضه نمود. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir ۲-۹-۲-تعاریف درمان فعال سازی …

بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس از …

۳-۵-۳ . مقیاس جهت گیری مذهبی با تکیه براسلام:برای سنجش جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) از مقیاس جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام (آذربایجانی و دادستان،۱۳۸۲) استفاده شد.به …

سایت مقالات فارسی – بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس …

۱-۳-۴٫ یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش …………………….۸۳۲-۱-۳-۴٫ بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی مؤلفه های رشد پس از ضربه در بیماران …

سایت مقالات فارسی – تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در …

همانگونه مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیر ها بالای ۷/۰می باشد که نشان می دهد متغیرها از پایایی مناسبی برخوردار هستند.۳-۸) …