بهمن ۵, ۱۳۹۹

پژوهش دانشگاهی – تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

اگر  باشد، آنگاه فرضیه‌ H0 رد نمی شود و در نتیجه، استفاده از روش داده های تلفیقی (ترکیبی OLS) بهتر است. (طلعتی رحیم، ۱۳۸۵)۳-۸-۲-آزمون Fلیمر به …