بهمن ۷, ۱۳۹۹

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۱۲

ماده‌ ۴۷ – سازمان نظام رسانه ای مسؤول‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌های استانی از طریق‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ با رعایت‌ مواد این‌ قانون‌ خواهد …