بهمن ۱, ۱۳۹۹

مقاله – بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی- …

هفته اول نگهداری بستنی b ۰۰۵/۰± ۰۳۷/۰ b ۰۰۴/۰± ۰۶۱/۰ ۴/۲۴ ۵/۲۹ هفته دوم نگهداری بستنی b ۰۰۸/۰± ۰۳۶/۰ b ۰۰۶/۰± ۰۶۰/۰ ۵/۲۶ ۰/۳۱ هفته سوم نگهداری بستنی b ۰۰۳/۰± …