دی ۲۷, ۱۳۹۹

تحقیق – اثربخشی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب- قسمت ۱۵

-داشتن دوره های شدید حمله وعود بیماری -ابتلا به سایر اختلالات مزمن -عدم داشتن انگیزه و رضایت آگاهانه نسبت به انجام اصول درمانی -غیبت بیش …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش …

۶-۳٫ روش اجراروش اجرای این تحقیق به این صورت خواهد بود که با همکاری پزشکان داخلی و یا متخصصان سرطان افراد مبتلا به بیماری سرطان …