بهمن ۶, ۱۳۹۹

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

فهرست منابع ومآخذ-منابع فارسی– آذربایجانی، کریم و راکی، مولود و رنجبر، همایون ۱۳۹۰، “تاثیر متنوعسازی صادرات بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی(رویکرد دادههای …

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- قسمت …

شماره عنوان مقاله نویسنده/نویسندگان سال انتشار نتایج مقاله ۱ بررسی اثر بهرهوری کل عوامل بر قدرت رقابت پذیری(مطالعه موردی ایران شاه آبادی ۱۳۸۳ با بررسی …