بهمن ۴, ۱۳۹۹

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۱۸

در تحقیق حقیقی و همکاران (۱۳۹۱) ضمن مطالعه تحقیقات گذشته و گردآوری اطلاعات از منابع معتبر، ارتباط تاکتیکهای بازاریابی رابطهای (کیفیت خدمات، ادراک قیمت، ذهنیت …

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

درجه شعبه ۲۵۲۷۵۹٫۳۳۲ .۰۰۱ ۳٫۳۶۰     همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، رابطه بین مدیریت نقدینگی، تعداد مشتریان، مدیریت هزینه، تعداد پرسنل …