دی ۲۹, ۱۳۹۹

تحقيق دانشگاهی – نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی …

۲-۳۵ مدل مفهومی پژوهشپژوهش حاضر به بررسی اثر آموزش بر تعهد سازمانی و اثر این دو عامل بر کیفیت خدمات در سازمان امور مالیاتی استان …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش …

۶-۳٫ روش اجراروش اجرای این تحقیق به این صورت خواهد بود که با همکاری پزشکان داخلی و یا متخصصان سرطان افراد مبتلا به بیماری سرطان …

سایت مقالات فارسی – بررسی توانایی ویژگی های پنج گانه شخصیت و اعتقادات مذهبی در پیش بینی رشد پس …

۱-۳-۴٫ یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش …………………….۸۳۲-۱-۳-۴٫ بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی مؤلفه های رشد پس از ضربه در بیماران …

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز امور شوراهای …

بین روابط مدیریت و عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی …

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه …

۵-۱- مقدمه ۱۰۶۵-۲- نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق ۱۰۶۵-۲-۱- فرضیه اصلی ۱۰۶۵-۲-۲- فرضیه‌های فرعی ۱۰۷۵-۳- مدل پیشنهادی تحقیق ۱۱۲۵-۴- مدل مفهومی بر مبنای رگرسیون چندگانه …