بهمن ۶, ۱۳۹۹

بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع مالی در شعب …

متغیر مستقلفصل دومادبیات و پیشینه تحقیقبخش اول: توانمند سازی[۱۲]۲-۱-مقدّمهمبانی نظری تحقیقدر طول دو دهه گذشته تحوّلات گسترده ای در تفکّر محققان و صاحب نظران مفاهیم …

جستجوی مقالات فارسی – شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

قاسمی، ناصر. ۱۳۸۷٫” ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد “. ماهنامه ماه نوین. شماره ۳۳٫کانلیف،م. ج.۱۳۸۹٫ نظریه سازمان: مدرن، نمادین-تفسیری و پست‌مدرن. ترجمه دانایی‏فرد. تهران: موسسه …