بهمن ۷, ۱۳۹۹

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

۴-۳-۳- برآورد الگو ۷۰۴-۳-۳-۱-مرحله اول برآورد ۷۰۴-۳-۳-۲- مرحله دوم برآورد(برآوردی جدید از الگو) ۷۳۴-۴- آزمون همخطی ۷۵۴-۵- مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات انجام شده: …