اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی …

مهدی،ابزاری وکرمانی ،محمدرضا درسال (۱۳۸۴) در پژوهشی که با عنوان ” امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت فولاد کشور(مورد مطالعه: شرکت ذوب آهن اصفهان) …

بررسی رابطه توانمندی منابع انسانی با میزان پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع …

برای تضمین اینکه چهار بعد اخیر به درستی،تحصیل حسّ توانمند سازی را صورت داده اند.« اسپریتزر» (۱۹۹۷)تحقیقات بین رشته ای : روانشناسی، جامعه شناسی فعّالیّت …

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز امور شوراهای …

بین روابط مدیریت و عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی …

سایت مقالات فارسی – شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

 فرضیه فرعی دوازدهمبین نتیجه‏گرایی و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.همبستگی اسپیرمنرگرسیونبرای بررسی رابطه بین نتیجه‏گرایی و عملکرد …

پژوهش دانشگاهی – شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

  فرضیه فرعی هفتمبین هویت و عملکرد کارکنان قوه قضائیه- مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.رگرسیونهمبستگی اسپیرمنبرای بررسی رابطه بین هویت و عملکرد …

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

فصل سومروش تحقیق مقدمهیکی از اساسی‌ترین اصول در مراحل تحقیق، روش تحقیق و مدل استفاده‌شده در تجزیه‌وتحلیل اطلاعات می‌باشد. روش تحقیق متأثر از هدف پژوهش می‌باشد. …

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

 مدل رابینزرابینز در کتاب مدیریت خود، فرهنگ‌سازمانی را این‌گونه تعبیر کرده است:فرهنگ‌سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می‌کند، ادراکی یکسان …

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه …

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهای لازم.تعریف عملیاتی واژگانفرهنگ‌سازمانیفرهنگ‌سازمانی به سیستمی از معانی مشترک که به وسیله یک سازمان حفظ می‌شود و یک سازمان را از سازمان‌های …