بهمن ۴, ۱۳۹۹

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت …

۰٫۸۹۵ کسب دانش ۰٫۵۱۵ ۰٫۷۲۵ تسهیم و توزیع دانش ۰٫۷۴۳ ۰٫۵۶۵ به کارگیری دانش ۰٫۲۸۸ ۰٫۸۸۵ ذخیره سازی دانش ۱٫۷۹۴ ۰٫۱۳۵ منبع: یافته‌های تحقیقبا توجه …

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت …

۳۹ ۳۱٫۷ لیسانس ۲۳ ۱۸٫۷ فوق لیسانس ۱۲ ۹٫۸ دکتری ۲ ۱٫۶ جمع کل ۱۲۳ ۱۰۰ منبع: یافته‌های تحقیق آمار استنباطیبرای تجزیه وتحلیل دادههای پاسخنامه،ازنرمافزار آماریSPSS …