بهمن ۶, ۱۳۹۹

سايت مقالات فارسی – امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت حمل و نقل (مطالعه موردی شرکت …

اجتماعی نمودن[۵۴])پنهان به پنهان): انتقال دانش نامشهود یک فرد به فرد دیگر، برای انجام موثر این فرآیند باید میان افراد، فرهنگ مشترک و توانایی کار …

تحقيق دانشگاهی – نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی …

۲-۳۵ مدل مفهومی پژوهشپژوهش حاضر به بررسی اثر آموزش بر تعهد سازمانی و اثر این دو عامل بر کیفیت خدمات در سازمان امور مالیاتی استان …

دسترسی به منابع مقالات : ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری …

متغیرها میانه کمتر از حد متوسط است ۶۹/۴- ۷۳/۳ ظرفیت موجود نظارت بر رعایت استانداردها و ظوابط ساختمانی میانه بیشتر از حد متوسط است ۴۷/۸ …

جستجوی مقالات فارسی – ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران- قسمت ۶۴

برنامه ریزی مسکن موجود ۶۶/۳ ۳۴/۷- میانه کمتر از حد متوسط است ممکن ۷۷/۷ ۸۶/۸ میانه بیشتر از حد متوسط است با توجه به نتایج …