دی ۲۷, ۱۳۹۹

بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- قسمت ۱۱

اقامت کننده یک شب یا بیشترگردشگران گشت های کوتاه مدتکوچ کنندگاندیپلمات هاگردشگربین المللیگردش گر بین المللی با اقامت کمتر از یک شبنظامیانگردشگر محلی یا داخلیگردشگر …

بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم آموزشی و کمک …

تولیدکنندهخرده فروشمصرف کنندهکارگزارتولیدکنندهتولیدکنندهکارگزارعمده فروشخرده فروشمصرف کنندهنمایشگر ۲-۲ کانال های بازاریابی کالاهای مصرفی۲ (توزیع محصولات صنعتی:الف – بیشترین معاملات صنعتی ازطریق این کانال صورت می گیرد.ب – …

علمی : بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، …

۲ (مصرف کنندگان می توانندبه سوی تولیدکنندگان بروند.۳ (واسطه ها می توانند با فعالیتهای خود بین تولیدکننده ومصرف کننده ارتباط برقرارکنند . واسطه های بازاریابی …