بهمن ۱, ۱۳۹۹

سایت مقالات فارسی – اثربخشی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب دانشجویان با نشانگان …

دابسون، دیمیجیان و هالن ،۲۰۰۸،در پژوهشی جالب به مقایسه اثر بخشی CT،BAدریک گروه پی گیری دو ساله، اثر بخشی مشابهی داشته اند و هردو با …

تحقیق – اثربخشی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب- قسمت ۱۵

-داشتن دوره های شدید حمله وعود بیماری -ابتلا به سایر اختلالات مزمن -عدم داشتن انگیزه و رضایت آگاهانه نسبت به انجام اصول درمانی -غیبت بیش …