دی ۲۷, ۱۳۹۹

سايت مقالات فارسی – نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان …

با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت معنی داری مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر دسترسی به آموزش بر تعهد …

تحقيق دانشگاهی – نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی …

۲-۳۵ مدل مفهومی پژوهشپژوهش حاضر به بررسی اثر آموزش بر تعهد سازمانی و اثر این دو عامل بر کیفیت خدمات در سازمان امور مالیاتی استان …

مقاله – بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم آموزشی و کمک …

Chi-square = ۱۳۰۱٫۸۳; RMSEA = ۰٫۰۷۲ < 0.08; X2/df = ۲٫۶۲ < 3CFI = ۰٫۹۱; IFI = ۰٫۹۱ ; RFI = ۰٫۸۹; NNFI = ۰٫۹۰; SRMR = ۰٫۰۵۸ از آنجا که تکنیک تحلیل مسیر یکی از روشهای تحلیل …