دی ۲۸, ۱۳۹۹

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت …

۵-۵)مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته……………………………………………. ۹۹۵-۶)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………۱۰۰۵-۷)پیشنهاد برای تحقیقات آینده………………………………………………………………۱۰۲منابع وماخذ……………………………………………………………………………………۱۰۳ضمائم…………………………………………………………………………………………۱۱۰فهرست جداول۲- ۱ )اهداف ارزیابی عملکرد سازمان……………………………………………………….. ۲۴۲-۲) دسته بندی …

فایل دانشگاهی – تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی …

۲-۲-۲)ابعاد بازار گرایی……………………………………………………………………… ۴۷۲-۲-۳)رویکرد های قالب در بازارگرایی……………………………………………………… ۵۶۲-۲-۴)نتایج بازارگرایی………………………………………………………………………. ۵۹بخش سوم: نوآوری………………………………………………………………………….. ۶۲۲-۳-۱) مفهوم نوآوری……………………………………………………………………….. ۶۲۲-۳-۲) انواع نوآوری………………………………………………………………………… ۶۲۲-۳-۳) رویکرد اساسی به نوآوری…………………………………………………………… ۶۴۲-۳-۴) …