بهمن ۷, ۱۳۹۹

پژوهش دانشگاهی – نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی …

آماره توصیفی متغیر ۳۵۱/۰ ۵۹۲۵۷/۰ ۵۴۳۱/۳ ۵ ۷۷/۱ ۲۲۹ کیفیت خدمات نمودار ۴ – ۱۴ ) هیستوگرام متغیر کیفیت خدماتباتوجه به نمودار و جدول (۴ …

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۳۶

۵-۲-۱ نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق تاکتیکهای بازاریابی بر کیفیت روابط اثر معناداری دارند.در آزمون فرضیه اول، خروجی نرم افزار مدل معادلات ساختاری، …

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۲۷

۴-۴ بررسی روابط (همبستگی) بین مولفه‌های کیفیت روابط ضرایب معناداری بدست آمده بین مولفه‌های کیفیت روابط با مقدار ۷۸/۲۸، بزرگتر از ۹۶/۱ می باشد بنابراین …

مقاله علمی با منبع : تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت …

شکل۱-۱ مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………….۸شکل ۱-۲ فرایند پژوهش بصورت شماتیک ۱۳شکل ۲-۱ اجزا و عوامل بازاریابی رابطه ای ۳۶شکل ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به …

سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم …

نمایشگر ۸-۴: نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان ۳-۴ تحلیل یافتههای تحقیق ۱-۳-۴آزمون کفایت نمونه از پیش نیازهای استفاده از معادلات ساختاری لیزرل بررسی کفایت …