بهمن ۶, ۱۳۹۹

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت …

مشورت دهنده و تسهیل کننده عملکرد دوره ارزیابی گذشته آینده استانداردهای ارزیابی نظر سازمان و مدیران مافوق خود استاندارد گذاری هدف عمده کنترل ارزیابی شونده …

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی استان …

گروه اول : ارتقای کیفیت یا جایزه مالکوم بالدریج برای موسسات تجاریگروه دوم : مدل ارتقای کیفیت یا جایزه ، مالکوم بالدریج برای موسسات آموزشیگروه …

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت …

۵-۵)مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته……………………………………………. ۹۹۵-۶)پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………۱۰۰۵-۷)پیشنهاد برای تحقیقات آینده………………………………………………………………۱۰۲منابع وماخذ……………………………………………………………………………………۱۰۳ضمائم…………………………………………………………………………………………۱۱۰فهرست جداول۲- ۱ )اهداف ارزیابی عملکرد سازمان……………………………………………………….. ۲۴۲-۲) دسته بندی …

علمی : تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در …

پدر و مادروهمسر و فرزند عزیزموبه همه کسانی که برای اعتلای ایران عزیز می کوشند.فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده…………………………………………………………………………………………. ۱فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………. ۳۱-۲) بیان مساله………………………………………………………………………………. ۳۱-۳) …

جستجوی مقالات فارسی – شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

قاسمی، ناصر. ۱۳۸۷٫” ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد “. ماهنامه ماه نوین. شماره ۳۳٫کانلیف،م. ج.۱۳۸۹٫ نظریه سازمان: مدرن، نمادین-تفسیری و پست‌مدرن. ترجمه دانایی‏فرد. تهران: موسسه …