بهمن ۵, ۱۳۹۹

دسترسی به منابع مقالات : ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری …

متغیرها میانه کمتر از حد متوسط است ۶۹/۴- ۷۳/۳ ظرفیت موجود نظارت بر رعایت استانداردها و ظوابط ساختمانی میانه بیشتر از حد متوسط است ۴۷/۸ …