بهمن ۵, ۱۳۹۹

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

درجه شعبه ۲۵۲۷۵۹٫۳۳۲ .۰۰۱ ۳٫۳۶۰     همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، رابطه بین مدیریت نقدینگی، تعداد مشتریان، مدیریت هزینه، تعداد پرسنل …

پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت ۱۹

در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی همچون میانگین، میانه و شاخص های پراکندگی که شامل انحراف …

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت ۱۶

بی تردید توسعه کمی وکیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازیها و تصمیم گیریها بر پایه تحقیقات علمی است. تحقیق علمی مشکل گشایی و پیگیری یک …

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

۱-۸ روش تحقیقباتوجه به تقسیمبندی تحقیقات علمی از طریق هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی در جستجوی دستیابی به هدف علمی …

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت ۳

۲-۸-۱ مهارتهای نیروی انسانی ۲۹۲-۸-۲ تنوع و کیفیت خدمات بانکی ۳۰۲-۸-۳ عوامل و شرایط فیزیکی ۳۱۲-۸-۳-۱ محل استقرار شعب بانک ۳۱۲-۸-۳-۲ طراحی و زیبایی فضای …

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت …

۱-۷-۱متغییر های وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱-۷-۱-۱ تجهیز منابع پولی………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….۸۱-۷-۱-۲تخصیص منابع پولی…………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱-۷-۲متغییر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱-۷-۲-۱مدیریت نقدینگی………………………………………………………………….. ………………………………………………………………..۹۱-۷-۲-۲مدیریت هزینه…………………………………………………………………………. .. …………………………………………………………..۹۱-۷-۲-۳درجه بندی شعب…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱-۷-۲-۴تنوع و کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳-۷-۲-۵تعدادپرسنل……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱-۷-۳ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱-۸روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱- ۹ …