بهمن ۲, ۱۳۹۹

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

فهرست منابع ومآخذ-منابع فارسی– آذربایجانی، کریم و راکی، مولود و رنجبر، همایون ۱۳۹۰، “تاثیر متنوعسازی صادرات بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی(رویکرد دادههای …

پژوهش – تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در …

مهمترین متغیرهای مستقل مورد استفاده در مدل عبارتند از“۲ X:منظور صادرات کارگاههای نهگانه صنعتی میباشد.ارزش صادرات مستقیم:منظور از ارزش صادرات مستقیم،ارزش کالاهایی است که توسط کارگاه به …