بهمن ۶, ۱۳۹۹

متن کامل – اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی- قسمت ۱۲

۲۳ـ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات مجد، چاپ هشتم، ۱۳۸۶٫۲۴ـ صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران، انتشارات بهنامی، چاپ اول، ۱۳۹۰٫۲۵ـ صفایی، سید حسین …

دسترسی به منابع مقالات : ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری …

متغیرها میانه کمتر از حد متوسط است ۶۹/۴- ۷۳/۳ ظرفیت موجود نظارت بر رعایت استانداردها و ظوابط ساختمانی میانه بیشتر از حد متوسط است ۴۷/۸ …

طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- قسمت …

جدول ۴-۱۴ مفاهیم (کدهای اولیه) حاصل ازتحلیل محتوای راهبرد کلان ۴ نهادینه کردن مدیریت دانش در دانشگاه‌ها- تکیه مدیریت جامع و دانشگاه‌ها بر اخلاق و …