بهمن ۱, ۱۳۹۹

طراحی وتدوین الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی با تأکید بر علوم انسانی- قسمت …

جدول ۴-۱۴ مفاهیم (کدهای اولیه) حاصل ازتحلیل محتوای راهبرد کلان ۴ نهادینه کردن مدیریت دانش در دانشگاه‌ها- تکیه مدیریت جامع و دانشگاه‌ها بر اخلاق و …