دی ۲۹, ۱۳۹۹

دسترسی به منابع مقالات : ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری …

متغیرها میانه کمتر از حد متوسط است ۶۹/۴- ۷۳/۳ ظرفیت موجود نظارت بر رعایت استانداردها و ظوابط ساختمانی میانه بیشتر از حد متوسط است ۴۷/۸ …

جستجوی مقالات فارسی – ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری نمونه موردی شهرداری تهران- قسمت ۶۴

برنامه ریزی مسکن موجود ۶۶/۳ ۳۴/۷- میانه کمتر از حد متوسط است ممکن ۷۷/۷ ۸۶/۸ میانه بیشتر از حد متوسط است با توجه به نتایج …