بهمن ۵, ۱۳۹۹

اثربخشی فعال سازی رفتاری کوتاه مدت بر کاهش اضطراب دانشجویان با نشانگان بالینی …

۱۰- اختلال اضطرابی ناشی از یک اختلال طبی عمومی۱۱- اختلال اضطرابی ناشی از مواد۱۲- اختلال اضطراب که به گونه ای دیگر مشخص نشده است. (کاپلان …