بهمن ۷, ۱۳۹۹

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز امور شوراهای …

بین روابط مدیریت و عملکرد کارکنان قوه قضائیه-مرکز امور شوراهای حل اختلاف رابطه معناداری وجود دارد.بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی …

فایل – شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه مرکز …

جهت‏دهیβ = ۲۸۶/۰یکپارچگیβ = ۲۴۳/۰کنترلβ = ۳۵۳/۰عملکردهویتβ = ۱۵۱/۰β = ۴۲۱/۰پاداشβ = ۵۲۵/۰تحول‏سازمانینتیجه‏گراییفصل پنجمنتیجه‌گیری و پیشنهادات  مقدمهدر فصل‌های گذشته به بررسی ادبیات تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات و …

شناخت فرهنگ‌سازمانی حاکم و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان قوه قضائیه …

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهای لازم.تعریف عملیاتی واژگانفرهنگ‌سازمانیفرهنگ‌سازمانی به سیستمی از معانی مشترک که به وسیله یک سازمان حفظ می‌شود و یک سازمان را از سازمان‌های …