دی ۲۹, ۱۳۹۹

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

فهرست منابع ومآخذ-منابع فارسی– آذربایجانی، کریم و راکی، مولود و رنجبر، همایون ۱۳۹۰، “تاثیر متنوعسازی صادرات بر بهرهوری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی(رویکرد دادههای …

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- قسمت …

R2=90/0 F-statistic=938/38 Durbin-watson=521/1 منبع: یافته های پژوهشنتایج برآوردها به تفکیک متغیرهای موجود در مدل بررسی می شود.EPit: متغیر وابسته مورد استفاده در مدل، بهرهوری انرژی …

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- قسمت …

شماره عنوان مقاله نویسنده/نویسندگان سال انتشار نتایج مقاله ۱ بررسی اثر بهرهوری کل عوامل بر قدرت رقابت پذیری(مطالعه موردی ایران شاه آبادی ۱۳۸۳ با بررسی …

تاثیر صادرات بر بهره وری انرژی در کارگاه های بزرگ صنعتی در ایران- …

آمادر[۳۴](۲۰۱۲)،در مقالهای با عنوان میزان انرژی در صادرات تولید(:تجزیه و تحلیل متقابل کشور)به مقایسه میزان انرژی در صادرات تولیدی در ۳۰ اقتصاد پیشرفته و در …

بررسی عوامل موثر بر اعتماد سازی مشتریان در توزیع آنلاین محصولات انتشاری، لوازم آموزشی و کمک …

تولیدکنندهخرده فروشمصرف کنندهکارگزارتولیدکنندهتولیدکنندهکارگزارعمده فروشخرده فروشمصرف کنندهنمایشگر ۲-۲ کانال های بازاریابی کالاهای مصرفی۲ (توزیع محصولات صنعتی:الف – بیشترین معاملات صنعتی ازطریق این کانال صورت می گیرد.ب – …