بهمن ۸, ۱۳۹۹

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۳۶

۵-۲-۱ نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول تحقیق تاکتیکهای بازاریابی بر کیفیت روابط اثر معناداری دارند.در آزمون فرضیه اول، خروجی نرم افزار مدل معادلات ساختاری، …

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۲۷

۴-۴ بررسی روابط (همبستگی) بین مولفه‌های کیفیت روابط ضرایب معناداری بدست آمده بین مولفه‌های کیفیت روابط با مقدار ۷۸/۲۸، بزرگتر از ۹۶/۱ می باشد بنابراین …

دسترسی متن کامل – تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۲۶

بارهای عاملی مقداری بین صفر تا یک دارند و هرچه بارهای عاملی به عدد یک نزدیکتر باشد قدرت رابطه بین متغیرهای مشاهده شده و عامل …

تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۷

کیفیت ارتباط برای ارزیابی استحکام رابطه و درجه رضایت از تأمین خواسته ها و انتظارات مشتری ضروری است(کروسبی و اوانز و کولز،۱۹۹۰؛اسمیت،۱۹۹۸)گیسکنس و استینکمپ(۱۹۹۵) اعتماد …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت ۸

تعاریف تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند پاداش محسوس پاداش[۱۵]عبارتست از: «پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد (شرمرهرن[۱۶]، ۱۹۹۳) پاداش ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب …

مقاله علمی با منبع : تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان- قسمت …

شکل۱-۱ مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………….۸شکل ۱-۲ فرایند پژوهش بصورت شماتیک ۱۳شکل ۲-۱ اجزا و عوامل بازاریابی رابطه ای ۳۶شکل ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با توجه به …