یون گام به گام نشان داد ،مولفه های خلق کلی ،مهارتهای درون فردی ،سازگاری وداشتن حکم انضباطی ، به شکل معنی داری قادر به پیش بینی سازگاری اجتماعی بوده اند
پژوهش کاگنیسی(20

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید