اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

ارائه یک الگوریتم رهگیری هدف پویا بر اساس پیش‌بینی در شبکه حسگر بی‌سیم- قسمت ۵- قسمت 2

رابطه فوق نشان می‌دهد، اگر حسگر دریافت‌کننده پیام در ناحیه اول باشد بسته در ابتدای مسیر طولانی‌ترین مسیر خود است. در صورتی که حسگر دریافت‌کننده …

بررسی میزان استفاده از تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان به عنوان یک ابزار مدیریت سود- قسمت ۴

که در آن: = سود عملیاتی غیرمنتظره= درآمدهای غیرعملیاتی= تغییرات سودعملیاتی غیرمنتظرهبا توجه به مبانی نظری عنوان شده، انتظار می رود ضریب  منفی و ضریب  مثبت باشد.همچنین …

مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی در نوزادان نارس کارآزمایی بالینی طرح متقاطع- قسمت ۱۴

هیچ کدام (≤ ۹ درصد از زمان): ۰   حداقل (۱۰٪ -۳۹٪ از زمان): ۱   متوسط ​​(۴۰٪ -۶۹٪ از زمان): ۲   حداکثر (≥ …

بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی با در نظر گرفتن وضعیت اشتغال مادران؛ شیراز۱۳۹۳- قسمت ۸

دارای مادران خانه­دار    ۲۹/۸    ۰۵/۳      افسردگی    دارای مادران شاغل    ۵۹/۵    ۳۴/۶    ۲۳/۰    ۶۲/۰    ۳۲/۱-    …