منابع و ماخذ پایان نامه سرمایه فکری، صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

ب همبستگی بین متغیرها با توجه به نوع مقادیر و کمیت‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده خواهد شد.
1-8- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
برای انتخاب جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رجوع گردیده است. زیرا، اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی، حسابرسی می‌شود، در نتیجه نسبت به اطلاعات سایر شرکت‌ها از قابلیت اتکاء بالاتری برخوردار است. دوره زمانی پژوهش، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال‌های 1384 الی 1388 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت 5 سال می‌باشد.
1-8-1- نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه آماری به روش غربال‌گری(سیستماتیک) انتخاب شده، شرایط لحاظ شده عبارتند از:
شرکت‌هایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند هر سال باشد.
شرکت‌هایی که طی سال های 1384 تا 1388 دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
شرکت‌هایی که امکان دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مورد نیازآنها باشد.
شرکت‌هایی که قبل از سال 83 در بورس پذیرفته شده باشند.
در مجموعه صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سرمایه گذاری مالی نباشند.
حقوق صاحبان سهام آنها طی دوره مورد بررسی منفی نباشد.
شرکت‌هایی که طی دوره مورد بررسی زیان ده نباشد.
شرکت‌هایی که نماد معاملاتی‌شان وقفه معاملاتی بیش از 3 ماه در سالهای مورد مطالعه نداشته باشند.
حذف شرکت‌هایی که طی دوره مورد بررسی از تابلوی بورس خارج شده‌اند.
با اعمال محدودیت‌های فوق 49 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده است.
1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهای استفاده شده است. مبنانی نظری و پژوهش‌های انجام شده مورد استفاده قرار گرفته و همچنین مطالعات کتابخانه‌ای به منظور کشف متغیرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضیه‌ها انجام گرفته است.
برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از روشهای کتابخانهای استفاده شده و ابزارهای جمعآوری اطلاعات عبارتند از:
1.مقالات خارجی و فارسی علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات ISI و مجلات علمی پژوهشی.
2.اطلاعات موجود درکتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سایت بورس اوراق بهادار تهران و گزارش‌های مالی شرکت‌های فعال.
3.اطلاعات موجود در سایتهای اینترنتی www.sid.ir، www.magiran.ir،www.rdis.ir، www.emeraldinsight.com ، www.elsevier.com
4. مراجعه به منابع علمی و رساله‌هایی که در این زمینه کار شده است.
5. استفاده از بانک اطلاعاتی(تدبیر پرداز، ره آوردنوین، دناسهم ….) جهت استخراج داده‌های تحقیق.
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش، بانکهای اطلاعاتی، اطلاعات استخراج شده از گزارشات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و خصوصاً منابع اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
اطلاعات پس از جمع‌آوری، پردازش شده و آنگاه توسط نرم افزارهای Excelو SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر به منظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق از مدل معادله‌ی رگرسیون و نیز محاسبه‌ی همبستگی و رابطه‌ی بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است، لذا لازم است شرایط پنجگانه‌ی استفاده از تحلیل‌های رگرسیونی نیز مورد بررسی قرار گیرد:
اول مقیاس اندازه‌گیری همه‌ی متغیرها حداقل رتبه‌ای باشد. دوم اینکه توزیع مقادیر متغیر وابسته نرمال باشد، که این کار با آزمون کولموگروف-اسمیرنف بررسی میشود. سوم اینکه وجود رابطه‌ی خطی بین متغیرها با آزمون تحلیل واریانس(ANOVA) و محاسبه‌ی آماره Fبررسی می‌شود، چهارم مستقل بودن مشاهدات از یکدیگر که این موضوع با آزمون دوربین واتسون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پنجم این که مدل رگرسیون خطی، مناسب بوده است که این کار با استفاده از ضریب همبستگی(R) و ضریب تعیین (R Square) آزمون و مورد بررسی قرار میگیرد.
1-11- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق
در زیر مفاهیم، متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق تعریف می‌شوند.

سرمایه فکری
سرمایه فکری عبارت است از تلاش برای استفاده مؤثر از دانش موجود و دارایی‌های ناملموس است. ابعاد سرمایه فکری عبارتند از:
1. سرمایه بکارگرفته شده 2. سرمایه انسانی 3. سرمایه ساختاری
سرمایه بکارگرفته شده
سرمایه بکار گرفته شده به کل دارایی‌های جاری و بلندمدت اطلاق می‌شود. اگر از طرف منابع ترازنامه به آن نگاه نمائیم، جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بلندمدت را شامل می‌شود. اگر از سمت مصارف ترازنامه به آن نگاه کنیم، سرمایه بکار گرفته شده شامل دارایی‌های ثابت و سرمایه درگردش می‌شود. لذا سرمایه بکارگرفته شده نشاندهنده ارزش دارایی‌هایی است که به شرکت در ایجاد درآمد کمک می‌کند و به آن دارایی‌های عملیاتی نیز میگویند. این سرمایه معمولا از طریق استفاده از دو روش تامین می‌شود: حقوق صاحبان سهام و خالص بدهی‌ها. سرمایه بکار گرفته شده، تحت کنترل مستقیم یک مدیر است و معمولا شامل حساب‌های دریافتنی، موجودی کالا، ماشین آلات و تجهیزات است.
سرمایه بکار گرفته شده (SE=( کل دارایی‌ها – دارایی‌های نامشهود
سرمایه انسانی
سرمایه انسانی را می‌توان به سلامت، دانش، انگیزش و مهارت منابع انسانی سازمان، فارغ از درآمدهای بالقوه آتی آن برای سازمان تعریف کرد. وجود این ویژگ
ی‌ها در منابع انسانی باعث رضایت خاطر می‌شود. در تعریف دیگر سرمایه انسانی به شایستگی‌های کارکنان در ایجاد دارایی‌های مشهود و نامشهود از طریق خلق ایده و دانش اطلاق می‌شود. سرمایه انسانی، بر خلاف سرمایه ساختاری در مالکیت افراد است، مگر اینکه به عنوان شکل مشهود ثبت شود و یا در ساختار و رویه‌های سازمانی حول یابد. تقویت مستمر منابع و ظرفیت‌های فکری، ضرورتاً باید مجموعه بزرگی از هوش و توانایی حرفه‌ای در صنعت بانکداری و مالی ایجاد کند. بخش مالی به طور خاص، به نسل جدیدی از مدیران اجرایی نیاز دارد که مشتری مدارتر، دانا و توانا برفناوری، لایق‌تر، منعطف و آگاه بر مجموعه‌هایی که هم اکنون جامع تر از قبل هستند، باشند. امروزه در فضای جهانی شدن، سرمایه انسانی پیشرفته یکی از ضرورت‌هاست و دیگر امری تشریفاتی نیست.
سرمایه انسانی(HU) = مجموع سرمایه گذاری در کارکنان (حقوق و دستمزد کارکنان،…)
سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری در برگیرنده ساختارهایی است که امکان بهره برداری از سرمایه فکری را برای سازمان فراهم می‌کنند. این ساختارها از اقلام مشهود سازمان مانند حقوق انحصاری، علائم تجاری، بانک های اطلاعات گرفته تا اقلامی کاملا نامشهود مانند فرهنگ، شفافیت و اعتماد بین کارکنان را در برمیگیرند. این نوع سرمایه ناشی از محصولات و سیستم‌هایی است که سازمان در طی زمان ایجاد کرده است و هنگامی‌که افراد سازمان را ترک می‌کنند در سازمان باقی می‌مانند. لذا سازمان‌هایی که دارای ساختارهای قوی هستند فرهنگی دارند که به پشتوانه آن به کارکنان اجازه انجام آزمایش برای یادگیری و تمرین را می‌دهند.
)سرمایه ساختاریSC) ارزش افزوده=(VA) _ سرمایه انسانی
عملکرد
معیارهای ارزیابی عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی میتوان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به دادههای حسابداری ارزیابی میشود و در حالیکه در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارایی‌های موجود و سرمایهگذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی میگردد.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم
ارزش دفتری هر سهم از تقسیم متوسط حقوق صاحبان سهام عادی بر تعداد سهام عادی و ارزش بازار هر سهم از تقسیم ارزش بازار شرکت بر تعداد سهام شرکت که در شرکت‌هایی که افزایش سرمایه داشتهاند، ضریب افزایش سرمایه در محاسبه ارزش بازار لحاظ شده است.
نرخ بازده دارایی‌ها
یکی از نسبتهایی که در ارزیابی عملکرد شرکتها مورد توجه قرار میگیرد نسبت نرخ بازده دارایی‌ها است، که بیانگر کارایی استفاده از دارایی ها میباشد و میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایه‌گذاری شده در شرکت را نشان می‌دهد.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
یکی از نسبتهایی که در ارزیابی عملکرد شرکتها مورد توجه قرار میگیرد نسبت نرخ بازده حقوق صاحبان سهام است، که بیانگر کارایی استفاده از حقوق صاحبان سهام عادی است و سود شرکت را در ازای هر یک ریال حقوق صاحبان سهام نشان میدهد.
نرخ رشد درآمد
رشد درآمد بر اندازه‌گیری تغییرات صورت گرفته در سطح درآمد شرکت‌ها می‌پردازد، افزایش درآمد به معنای افزایش فرصتهای شرکت برای رشد می‌باشد.
ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام
بطورکلی بیانگر این موضوع است که یک شرکت زمانی ارزش برای سهام داران ایجاد میکند، که بازده صاحبان سهام از بازده مورد انتظار آنها بیشتر باشد یا به عبارتی دیگر شرکتی، در پایان یکسان مالی ارزش برای سهامداران خود ایجاد میکند که ارزش ایجاد شده آن شرکت بالغ بر پیشبینی باشد.
1-12- ساختار کلی تحقیق
تحقیق حاضر در پنج فصل ارائه خواهد شد:
در فصل اول ما به بیان موضوع، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، اهداف علمی و کاربردی تحقیق و به صورت خلاصه به بیان چارچوب نظری و تعاریف عملیاتی واژهها و اصطلاحات تخصصی بکار رفته در تحقیقپرداختیم.
در فصل دوم ضمن مروری فشرده بر ادبیات موضوع تحقیق، سوابق داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل سوم اختصاص دارد به روش شناسی تحقیق شامل توضیحات در زمینه جامعه و نمونه آماری، روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل دادهها و در آخر فصل سوم به تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و روش آماری آزمون فرضیات خواهیم پرداخت.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیههای تحقیق توسط روشهای آماری مناسب پرداخته شده است.
در فصل پنجم ضمن بیان خلاصهای از موضوع تحقیق و روش تحقیق، نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد شد. همچنین پیشنهاداتی که میتواند در تحقیقات آتی مورد استفاده قرر گیرد، ارئه میشود.
1-13- خلاصه فصل
در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخشها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب میباشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل با بیان مقدمهای کلیات طرح تحقیق مشخص گردیده و در ادامه به بیان مسئله و چارچوب نظری، اهداف علمی و کاربردی تحقیق، دلایل و ضرورت انجام تحقیق، فرضیات و خلاصهای از روش تحقیق پرداخته شده است. در انتها تعاریف واژگان کلیدی و ساختارکلی تحقیق ارائه شده است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

فهرست مطالب فصل دوم:

مقدمه
پایگاه نظری پژوهش
ادبیات پژوهش
پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه
افشاء اطلاعا
ت نامشهودها و سرمایه فکری در سال‌های اخیر اهمیت پیدا کرده است و سرمایه فکری یک بخش جدائی ناپذیر از فرآیند ایجاد ارزش شرکت در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از شرکت‌های سهامی بزرگ در کشورهای توسعه یافته گزارشات سرمایه فکری را به صورت مکمل گزارشات سالانه متداول توسعه داده اند. این گزارشات روی نقش سرمایه فکری در ارتباط با ایجاد ارزش و ارتباط آن با منابع دانش در شرکت‌ها با یک چارچوب استراتژیک تأکید دارند.
توجهات نخستین به سرمایه فکری مرهون تلاشهای مچلاپ در سال 1962 میلادی است. اما ابداع مفهوم سرمایه فکری به سال 1969 میلادی، اقتصاد دانی به نام جان کنت گالبرایس نسبت داده شده است. اما با یک بررسی دقیق‌تر شاید بتوان گفت که مفهوم سرمایه فکری از دهه 80 میلادی نظر عموم نظریه پردازان و محققان را به خود جلب نموده و از دهه‌ی 90 میلادی این مفهوم به طور گسترده‌تری مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفت. مفهوم سرمایه فکری توانست در جهت توسعه‌ی قابلیت‌ سازمان‌ها، در شناسایی و طبقه بندی آنچه که مدت‌ها جلب توجه می‌کرد و در مورد روشهای مدیریتی و ارزش‌گذاری آن با عنوان سرمایه فکری، به ارمغان بیآورد. بن مایه سرمایه فکری، دانش و اطلاعات

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید