برای سهامداران (CSV)123 سنجیده خواهد شد. فرمول محاسبه هریک از متغیرهای ذکر شده به شرح زیر است:
100%× (1 – (درآمد 1t- / درآمدt)) = (GR) رشد درآمد
بازده دارایی‌ها ( ROA)=(سودخالصعملیاتی )/( متوسطدارائیها)
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)=(سودخالصعملیاتی )/( متوسطحقوقصاحبانسهام)
ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام(CSV) = – ارزش افزوده سهامداران (هزینه سهام عادی ×ارزش بازار حقوق صاحبان سهام)
ارزش افزوده سهامداران=افزایش درارزش بازار حقوق صاحبان سهام – سودهای نقدی توزیع شده +پرداخت های سهامداران

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید