پایان نامه ارشد درباره زنجیره تأمین، مزیت رقابتی، عملکرد شرکت، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه

مدل‌سازی شبکه‌های بیزین نیز در جهت تأیید مدل استفاده‌شده است. خروجی نهایی این پژوهش مدل مفهومی به اشتراک‌گذاری اطلاعات در زنجیره تأمین شرکت ایران‌خودرو خراسان است.
4- تحقیقی در سال 1391 نیلی پور و همکارانش تحت عنوان«بهینه‌سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابی محصولات هوایی به روش AHP »انجام شد. آنها بیان کردند که پیشرفت‌های گوناگون در عرصه تکنولوژی جهانی به‌ویژه در حوزه محصولات هوایی همراه با اعمال روش‌های متعدد ارتقا در سازمان‌دهی صنایع مرتبط نسبت به دهه گذشته، تحولات اثربخشی را پدید آورده است. در این راستا صنایع و شرکت‌ها سعی دارند تا با استفاده از ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های نوین، روند کاری خود را با عنایت به قیود جدید و مدرن، بهینه و با کاهش زمان و هزینه، ضمن بالا بردن کارایی، نظر مشتریان را با تطبیق استاندارد و مقررات جدید و لحاظ نمودن فناوری روز، تأمین نمایند. ازآنجایی‌که برای بسیاری از شرکت‌ها با توجه به مأموریت و رسالت اصلی و همچنین محدودیت‌های اخیر تحریم‌ها مقوله رقابت در محصولات هوایی تولیدشده موضوعیت چندانی ندارد، لذا تلاش‌ها به تدوین متدولوژی مدل‌سازی ریاضی تأمین به‌موقع همراه باکیفیت و مشخصات محصول هوایی موردنظر مشتری معطوف می‌گردد و فراهم‌سازی مناسب‌ترین و سریع‌ترین روند زنجیره تأمین با بهره‌برداری از توانمندی‌های فناوری اطلاعات که موجب آماده شدن یک محصول از ابتدای خط تولید تا تحویل به مشتری می‌گردد، به‌اندازه روش تولید آن محصول نیز اهمیت پیدا می‌کند. در این مقاله معیارهای اصلی زنجیره تأمین و گزینه‌های فناوری اطلاعات در این‌گونه شرکت‌ها و تعامل مؤثر آن‌ها بر یکدیگر شناخته‌شده و اولویت‌های تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت زنجیره تأمین تعیین و در راستای تحقق اهداف پژوهش، بهینه‌شده‌اند. بدین منظور این تحقیق در یک شرکت هوایی، در بازه زمانی نیمه دوم سال 90 و نیمه اول سال 1391 با بهره‌گیری از 115 نفر کارشناسان و مدیران بخش‌های آماد و بازرگانی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید، رایانه و برون‌سپاری و با استفاده از پرسشنامه و روش مقایسات زوجی تهیه‌شده و درنهایت مشخص گردید که کلیه معیارهای اصلی شناسایی‌شده زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات بر یکدیگر تأثیر داشته و مدل مفهومی را تائید می‌نمایند، لذا منابع انسانی آموزش‌دیده در زمینه‌ی IT، حمایت مدیر ارشد، وجود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده‌ها با شرکای تجاری، باید به ترتیب و به‌عنوان الگوی بهینه‌سازی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین، مدنظر قرار گیرد.
5- تحقیقی در سال 1391 ناظمی و خریدار تحت عنوان «تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندی‌های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد »انجام شد. آنها بیان کردند که این تحقیق تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه را بر توانمندی‌های رقابتی موردبررسی قرار می‌دهد. برای دستیابی به این هدف، رابطه بین ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه )یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی( و توانمندی‌های رقابتی )هزینه، کیفیت، تحویل، نوآوری محصول( با استفاده از یک مدل مفهومی موردمطالعه قرارگرفته است. داده‌ها از مدیران 44 شرکت متوسط و بزرگ صنایع غذایی و آشامیدنی فعال در مراکز صنعتی مشهد، به روش پیمایشی جمع‌آوری‌شده است. در این پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی توسط نرم‌افزار Smart pls و رویه هالاند به‌منظور بررسی مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که یکپارچگی داخلی پیش‌نیازی برای یکپارچگی خارجی می‌باشد. مطالعه همچنین نشان می‌دهد که یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی تأثیر مثبتی روی بهبود توانمندی‌های رقابتی شرکت دارند. قابل‌ذکر است که یکپارچگی داخلی توانمندی‌های رقابتی را از طریق یکپارچگی خارجی نیز، بهبود می‌دهد.
6- تحقیقی در سال 1392 توسط حسینی و شیخی تحت عنوان «یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذایی ایران» انجام شد. آن‌ها بیان می‌کنند که در طول دو دهه گذشته، دیدگاه‌های مختلفی از منظر پژوهشگران مختلف در زمینه‌ی مدیریت زنجیره تأمین موردبررسی قرارگرفته است که یکی از مباحث مهم در این زمینه، مفهوم یکپارچگی زنجیره تأمین است. درواقع، یکپارچگی زنجیره تأمین فرصت‌های عمدهای برای شرکت فراهم می‌سازد تا سطح عملکرد و موقعیت بازار خود را ارتقا دهد. امروزه، زنجیره تأمین به‌عنوان یک اصل مهم موردتوجه مدیران شرکت‌ها قرارگرفته است و مدیران علاوه بر تمرکز بر فعالیت‌های داخلی شرکت خود، در پی برقراری روابط بلندمدت و مبتنی بر تعهد و اعتماد با تأمین‌کنندگان و مشتریان خود هستند. این پژوهش درصدد است تا مبحث یکپارچگی زنجیره تأمین و چگونگی اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت را موردبررسی قرار دهد. انجام این مورد از طریق شناسایی روابط سه‌جانبه میان سطح یکپارچگی زنجیره تأمین، بهره‌گیری از عملیات مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت حاصل می‌شود. بدین ترتیب، راهبرد یکپارچگی زنجیره تأمین می‌تواند با راهبرد رقابتی شرکت همسو شود و بنابراین، مجموعه‌ای از راهبردهای مفید فراهم شود. با توجه با نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار لیزر در بررسی شرکت‌های تولیدی مواد غذایی در ایران، می‌توان عنوان نمود که یکپارچگی زنجیره تأمین
دارای اثر مستقیم بر عملکرد شرکت نیست، بلکه این اثرگذاری به‌طور غیرمستقیم، از طریق متغیر میانجی عملیات مدیریت زنجیره تأمین، صورت می‌پذیرد؛ به‌عبارت‌دیگر، یکپارچگی زنجیره تأمین، در ابتدا، عملیات مدیریت زنجیره تأمین شامل عملیات تدارکات، تولید و توزیع را بهبود می‌دهد و از طریق این عوامل، عملکرد شرکت را ارتقا می‌بخشد.
7- تحقیقی در سال 1392 توسط شجاعی و قجاوند تحت عنوان «همکاری میان سازمانی و عوامل مؤثر در بهبود آن در زنجیره تأمین» انجام شد. آنها بیان میکنند که همکاری میان سازمانی، به‌عنوان یکی از مفاهیم نوین در مدیریت زنجیره تأمین، موردتوجه بسیاری از محققین و پژوهشگران واقع‌شده است؛ ازاین‌رو در پژوهش حاضر، ارتباط دودسته عوامل درون‌سازمانی که دربرگیرنده متغیرهایی همچون استراتژی و فناوری سازمان هستند و عوامل میان سازمانی که اعتماد میان طرفین و منابع ورودی مشترک را شامل می‌شوند با سطح همکاری میان سازمانی در زنجیره تأمین ایران‌خودرو مورد آزمون قرارگرفته است. در این تحقیق از دو نرم spss و لیزرل برای تحلیل داده‌ها و آزمون متغیرهای تحقیق استفاده‌شده و درنهایت مدل معادلات ساختاری از متغیرهای افزار تحقیق طراحی گردیده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد به‌استثنای فناوری، میان سایر عوامل با همکاری میان سازمانی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
8- تحقیقی در سال 1393 شفیعی و تارمست تحت عنوان «تأثیر فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی شرکت ساپکو)»انجام شد.آنها بیان کردند که در طی چند سال اخیر در نظریه‌ها و تحقیقات مختلفی، مدیریت زنجیره تأمین به‌عنوان یک سازه اصلی مرتبط با عملکرد سازمانی مطرح‌شده است. با توجه به گسترش روزافزون رویکرد مدیریت زنجیره تأمین، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر آن بر عملکرد سازمانی از طریق مداخله مزیت رقابتی پرداخته است. به این منظور پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و با استفاده از روش توصیفی پیمایشی و با انتخاب اعضای نمونه آماری به روش تصادفی از بین اعضای مجموعه زنجیره تأمین شرکت طراحی و تأمین قطعات ایران‌خودرو (ساپکو)، فرضیه‌های پژوهش را با استفاده روش معادلات ساختاری و رگرسیون موردسنجش قرار داده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت زنجیره تأمین به‌طور مستقیم مزیت رقابتی و نیز عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین مزیت رقابتی با عملکرد سازمانی رابطه معنی‌دار دارد؛ اما با مداخله مزیت رقابتی، شدت رابطه میان مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی تقویت می‌شود. درنهایت آزمون برازندگی مدل بیانگر برازندگی مدل و مناسب بودن آن برای مجموعه زنجیره تأمین شرکت ساپکو است.
9- تحقیقی در سال 1393 توسط فکورثقیه و همکارانش تحت عنوان «مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین برای رقابت‌پذیری در شرکت‌های خودروسازی ایران» انجام شد. آن‌ها بیان می‌کنند که ماهیت پویای تجارت جهانی ضروری می‌سازد که زنجیره‌های تأمین قابلیت انطباق با تغییر را داشته باشند. همچنین پیچیدگی محیط کسب ‌و کار و افزایش رقابت در صنایع مختلف سبب، ناپایداری و بی‌ثباتی عوامل رقابت‌پذیری شده است. ایجاد و تداوم رقابت‌پذیری، مستلزم برخورداری از شایستگی‌هایی است که با تکیه‌بر توانمندی‌های سازمان، برای مشتریان ارزش ایجاد کند. در این تحقیق مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین برای رقابت‌پذیری در شرکت‌های خودروسازی ایران ارائه می‌شود که انتظار می‌رود با به‌کارگیری آن، شرکت‌های خودروساز علاوه بر دستیابی به روشی مؤثر برای مدیریت حوادث، امکان رقابت‌پذیری هم‌کسب نمایند. برای این منظور ابتدا بامطالعه گسترده در ادبیات موجود، چارچوب مفهومی اولیه برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین جهت رقابت‌پذیری استخراج گردید. در ادامه، با بهره‌گیری ازنظر خبرگان) روش دلفی (مصاحبه و انجام پیمایش، مدل تحقیق مطابق با شرایط صنعت خودرو کشور شکل گرفت و نهایی شد. نتایج تحقیق گویای آن است که شرکت‌های خودروسازی کشور با ایجاد یا تقویت توانمندی‌هایی نظیر انعطاف‌پذیری در منبع یابی، اثربخشی، امنیت، انعطاف‌پذیری در اجرای سفارش، قابلیت انطباق و همکاری می‌توانند قابلیت ارتجاعی لازم برای مقابله با مهم‌ترین نقاط آسیب‌پذیر صنعت خودرو مانند نوسان‌های نرخ ارز و قیمت‌ها، تحریم‌های بین‌المللی، ضعف در دانش فنی، پایین بودن سطح کیفی محصولات و خدمات پس از فروش ضعیف را در خود ایجاد و علاوه بر آن با بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌آمده، امکان رقابت‌پذیری نیز کسب نمایند.

2-3-1- پیشینه های تحقیق در خارج از کشور
1- تحقیقی در سال 2002 توسط گیمنز و ونتورا تحت عنوان «مدیریت زنجیره تأمین به‌عنوان مزیت رقابتی در بخش مواد غذایی اسپانیا» انجام شد. آنها بیان میکنند که این تحقیق به تجزیه‌وتحلیل ارتباط و یکپارچگی داخلی پروسه زنجیر تأمین و اثر بر عملکرد شرکت‌ها برای دستیابی به مزیت رقابتی می‌پردازد. برای تجزیه‌وتحلیل و مطالعه تجربی در بخش مواد غذایی اسپانیا پرداخته‌شده است. سه نتیجه کلی در ارتباط با عملکرد یکپارچه‌سازی وجود دارد که از این تجزیه‌وتحلیل مشتق شده است. این نتایج عبارت‌اند از: 1-این شرکت‌ها باید به دنبال درجه نسبتاً بالایی از یکپارچگی داخلی (همکاری در میان فرایندهای داخلی) قبل از پیاده‌سازی scm برسند. 2- هنگامی‌که شرکت‌های سطح بالایی از یکپارچ
گی داخلی رسیدند، این سطح یکپارچگی منجر به عملکرد بهتر مطلق می‌شود. سطح بالای همکاری میان فرایندهای داخلی منجر به دستیابی به کاهش هزینه و کاهش زمان می‌شود. بااین‌حال، این همکاری داخلی منجر به کسب مزیت رقابتی نمی‌شود؛ و این ممکن است به خاطر این واقعیت باشد که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها وجود دارند که به این مرحله دست‌یافته‌اند.3- هنگامی‌که شرکت‌ها به مرحله سوم رسیدند (ادغام داخلی و خارجی)، یکپارچه‌سازی سطح خارجی منجر به عملکرد بهترِ مطلق و نسبی شد همکاری خارجی در میان اعضای زنجیره تأمین کمک برای دستیابی به کاهش هزینه، افزایش درآمدها و کاهش زمان، انعطاف‌پذیری و قابلیت اعتماد و اطمینان تحویل جهت افزایش مزیت رقابتی است. به عبارتی هنگامی‌که شرکت‌ها به سطح یکپارچگی داخلی و خارجی زنجیره تأمین دست یابند می‌توانند بهتر از رقبای خود به عملکردهای زیر پاسخ دهند. این متغیرهای عملکرد: پاسخ به نیازهای موردنیاز مشتری، پاسخ به نیازهای خاص انجام مقادیر و تاریخ تحویل و همکاری درراه اندازی محصول جدید است.
2- تحقیقی در سال 2003 توسط روسئویچ و همکارانش تحت عنوان «تأثیر یک‌رویه پیوستگی و توانایی‌های رقابتی و عملکرد کسب ‌و کار» انجام شد. آنها بیان کردند که با توجه به رویه‌های زنجیره تأمین بر اساس

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید