منابع و ماخذ مقاله وجوه نقد، وجوه نقد آزاد، جریان وجوه نقد آزاد، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

با توجه به ادبیات پژوهش و به منظور دستیابی به اهداف پژوهش و پاسخگویی به سؤالات پژوهش فرضیه های زیر تدوین و آزمون می گردد:
فرضیه اول: بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: کیفیت حسابرسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می دهد.

روش انجام تحقیق
روش تحقیق
کلیه تحقیقات علمی، بر اساس دو مبنای هدف و ماهیت و روش گردآوری دادهها، طبقه بندی می شوند. تحقیقات بر مبنای هدف در سه دستهی تحقیقات بنیادی، کاربردی و عملی قرار گرفته و بر مبنای ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می توان در چهارگروه تاریخی، توصیفی، علی و تجربی قرار داد. با عنایت به طبقه بندی مذکور، می توان این تحقیق را بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، از نوع توصیفی- همبستگی به حساب آورد.

روش های گردآوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات در خصوص بررسی ادبیات موضوع پژوهش از روش کتابخانهای و مطالعات اسنادی استفاده خواهد شد و برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیات پژوهش از مجلات و سالنامه های انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و گزارشهای سالانه و اطلاعات موجود در نرم افزار شرکت تدبیر پرداز و ره آورد نوین و دیگر نرم افزارهای مربوطه و بررسی صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران با مراجعه به کتابخانه سازمان بورس محقق می گردد.
قلمرو مکانی و زمانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی نیز یک دوره زمانی 6 ساله براساس صورتهای مالی سال های 1387 تا 1392 شرکت های نمونه می باشد.

جامعه آماری و نمونه گیری
شرط لازم برای انجام هر پژوهشی در دسترس بودن اطلاعات است. در وضعیت کنونی ایران، اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترس است. همچنین با توجه به معیارها و ضوابطی که سازمان بورس اوراق بهادار برای پذیرش، ادامه فعالیت و نحوه گزارشگری شرکت ها تعیین کرده است، اطلاعات مربوط به شرکت های عضو بورس از کیفیت بالاتری برخوردار بوده، منسجم تر و همگن تر است. بنابراین جامعه آماری این پژوهش بطور کلی شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا همسانی ها میان اعضای جامعه، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده و از این رو نمونه آماری با اعمال شرایط زیر انتخاب می شود. شرایط یاد شده عبارتند از:
قبل از سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته باشند.
سال مالی شرکت منتهی به تاریخ پایان اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی دوره مورد بررسی تغییر سال مالی نداده باشند.
شرکتهای تحت بررسی جزء شرکتهای سرمایه گذاری، هلدینگ و واسطه گری مالی نباشند.
اطلاعات و داده های آنها در دسترس باشد.
معاملات سهام شرکت به طور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از سه ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.

روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها
تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می شود در بخش آمار توصیفی از شاخص های مرکزی میانگین و میانه و شاخص پراکندگی انحراف معیار استفاده خواهد شد. و در بخش آمار استنباطی از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده می شود. انگیزه اصلی در ترکیب دادههای مقطعی و سری زمانی، فراهم کردن استنباط و پیش بینی کاراتر می باشد. برای تحلیل دادههای ترکیبی دو روش وجود دارد. بدین گونه که یا می بایست دادههای شرکتهای مختلف طی فصول مختلف همگن در نظر گرفته شوند که در این حالت دادهها با هم تلفیق4 می شوند یا این که دادهها به صورت تابلویی مورد استفاده قرار گیرند. برای تعیین نوع روش به کارگیری دادههای ترکیبی، از آزمون F لیمر استفاده می شود. اگر نتیجه آزمون F لیمر نشان دهد که ضرایب اثر مقطعی و اثر زمانی معنی دار نیست می توان تمام دادهها را با یکدیگر ترکیب کرد و به وسیله یک رگرسیون کلاسیک، تخمین پارامترها را انجام داد. در غیر این صورت، دادهها را باید به صورت تابلویی در نظر گرفت. برای تعین نوع مدل دادههای ترکیبی (مدل اثرات ثابت یا مدل اثرات تصادفی) از آزمون هاسمن استفاده می شود. بدین صورت که اگر بین جزء خطا و متغیر مستقل همبستگی وجود نداشته باشد، مدل اثرات تصادفی مناسب است در صورتیکه بین آن دو همبستگی وجود داشته باشد، مدل اثرات ثابت مناسب به نظر می رسد. برای تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون و پارامترهای حاصل از تخمین مدل رگرسیون، به ترتیب از آمارههای F وt استفاده می شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم افزارهای Excel و Eviews8 استفاده می گردد.

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش:
جریان وجوه نقد آزاد : جریان وجوه نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه ی هزینه های غیر نقدی پس از کسر سرمایه گذاری (افزایش در تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشین آلات، تجهیزات و سایر دارایی ها (کاپلند،2008 ).
کیفیت حسابرسی : ارزیابی و استنباط بازار از احتمال اینکه حسابرس 1. موارد تحریف با اهمیت در
صورت های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و 2. تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش کند.
مدیریت سود : مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت¬های شخصی خود درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادی شرکت، یاتأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود شخصی است(هلی و والن،1999).

ساختار پژوهش
ساختار فصل های مختلف پایان نامه به این شرح است:
فصل اول، کلیات پژوهش؛ این فصل شامل تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش انجام تحقیق، روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها و تعریف واژه های تحقیق می شود.
فصل دوم، ادبیات پژوهش؛ در این فصل ضمن ارائه مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه تحقیق، تحقیقات مختلفی که در ارتباط با موضوع پژوهش صورت گرفته، ارائه شده است.
فصل سوم، روش پژوهش. بعد از بیان روش تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه و نمونه آماری بیان و سپس روش های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها تشریح شده است.
فصل چهارم، تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش. در این فصل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تکنیک های داده کاوی و روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل پنجم، نتیجه گیری و پیشنهادات. این فصل شامل یافته ها و نتایج پژوهش می باشد. در خاتمه نیز پیشنهادات ارائه شده است.

خلاصه فصل
در این فصل ابتدا توضیحاتی در خصوص شرح و بیان مسالهی پژوهش ارائه گردید و در راستای مسالهی پژوهش،یک هدف اصلی و چهار هدف ویژه تدوین گردید. سپس به اهمیت و کاربرد نتایج پژوهش پرداخته شد و متناسب با اهداف پژوهش، فرضیهها تدوین و ارائه شد. در ادامه قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، ابزار گردآوری دادهها، روش نمونه برداری و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها به طور مختصر تشریح گردید و در پایان واژهها و اصطلاحات کلیدی تعریف گردید

فصل دوم
ادبیات و پیشینه ی پژوهش

2-1. مقدمه
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سودمند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروههای مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ای بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند.
یکی از عوامل موثر بر قابلیت پیش بینی سود، جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد؛ چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار سرمایه را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار قرار نگرفته است، نمی توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر با نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد هستند، چیزی که سود، آن را نشان نمی دهد (مهام، فجرزاده وحسینی،1385). به عقیده پنمان و یهودا (2009) جریان نقد آزاد می تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد. در ارتباط با تئوری کارگزاری جریان وجوه نقد آزاد، شرکت های با جریان وجوه نقد آزاد بالا اما فرصت های رشد پایین با احتمال بیشتری با کاهش در ارزش شرکت خود مواجه خواهند شد (جنسن، 1986). جریان های نقدی آزاد این امکان را فراهم می کند تا مدیریت در صورت نبود ساختار حاکمیت شرکتی مناسب در به دستکاری سود اقدام کند. بوکت و همکاران5(2009) معتقدند، دستکاری سود در شرکت های با جریان نقدی آزاد زیاد، بیشتر است. پژوهش ها همچنین نشان می دهد، شرکت هایی که دارای جریان های نقدی آزاد بیشتری هستند با مشکلات هزینه نمایندگی بیشتری روبرو هستند؛ بویژه در شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری کم بوده، از رشد کم برخوردارند(چونگ،فرث و کیم،2005). بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق نشان می دهد که سود شرکت ها بدلیل هزینه های نمایندگی بالای جریان وجوه نقد آزاد از کیفیت پایین تری برخوردار است. در این رابطه جنسن (1986) استفاده از ابزارهای راهبری را به منظور کاهش تضاد در رابطه با منابع تحت کنترل شرکت و در نتیجه بهبود و افزایش ارزش شرکت، را پیشنهاد کردند.
طبق تئوری کارگزاری، بدیهی است وقتی جریان وجوه نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران این انگیزه را خواهن
د داشت که وارد پروژه هایی شوند که بازده منفی دارد (جنسن،1986). در این رابطه، چونگ و همکاران (2005) عنوان می کنند که این پروژه ها ممکن است در جهت حمایت از منافع خود مدیران باشد یا ممکن است میزان کنترل آنها بر منابع شرکت را بیشتر کند. مدیران ممکن است در نتیجه اقدامات غیر مطلوب مانند سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، باعث افزایش هزینه های نمایندگی -کاهش ارزش شرکت- شده و مدیران ارشد شرکت را در موقعیت آسیب پذیری تحت فشار قرار دهند. بدترین حالت این است که مدیران به منظور مخفی کردن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، از ابزار های مدیریت سود فرصت طلبانه استفاده کنند (بوکیت و اسکندر، 2009؛ چونگ و همکاران، 2005؛ رحمان و محد-صالح،2008). در واقع، این نوع گزارش سود متورم ارائه شده توسط مدیر به دلیل ایجاد درک نادرست، ممکن است قابلیت پیش بینی بالقوه جریان وجوه نقد بر مبنای سود تحت را تاثیر قرار دهد.
مطالعات متعددی در زمینه بررسی اثر بخشی نقش مکانیزم های حاکمیتی در ارتباط با مشکلات

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید