اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۰

جهانی شدن حقوق زنان۹۳- قسمت ۳

تشکلات در نظام بین‌الملل…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
حضور زنان در تشکل‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
یافته‌های فصل حقوق سیاسی و مدنی زنان…………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
بخش سوم :حقوق اقتصادی …….۴۵
عکس مرتبط با اقتصاد
حقوق اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
فصل اول :حق مالکیت زنان ۴۷
تعریف مالکیت:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
وضعیت حق مالکیت در زمان های مختلف:……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
حق مالکیت زنان در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………………………………………..۵۱
فصل دوم :حق اشتغال و دستمزد زنان ۵۱
یافته‌های فصل حقوق اقتصادی زنان……………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
بخش چهارم : حقوق اجتماعی و فرهنگی ۵۹
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
حقوق اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
پیشنیه حقوق اجتماعی زنان……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
حقوق اجتماعی زنان در اسناد بین‌الملل……………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
فصل اول :حق آموزش ۶۵
ضرورت آموزش زنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
وضعیت آموزش زنان در طول تاریخ…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
جهانی شدن آموزش زنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
فصل دوم :حق تامین اجتماعی و بهداشت ۷۳
الف)قوانین حمایتی در قانون کار کشورها ۷۵
ب)بهداشت زایمان ۷۵
ج) برخورداری از امکانات بهداشتی ۷۶
یافته‌های فصل حقوق اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………۷۷
نتیجه گیری ۷۸
منابع و مآخذ ۸۰

بیان مسئله تحقیق
در ابتدای دهه هشتاد قرن گذشته توجه زیادی به مسأله زنان شد و ا ین موضوعی بود که در صحنه عمومی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جای مهمی به خود اختصاص داده است. و در بعد بین‌الملل نیز توجه فوق العاده ای را به خود جلب کرده است. مسأله تساوی بین زن و مرد و احقاق حقوق زنان در جهان از اوایل قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت.
سازمان ملل متحد طی دو دهه آخر قرن گذشته چهار نشست جهانی برای زن برگزار کرد. این فعالیت‌های از میزانی از نظم و تداوم و توانایی ایجاد تغییرات برخودار است.
از دهه ۱۹۸۰ به بعد، پروسه جهانی شدن منبع پرقدرتی برای تغییر بوده است به طوری که اقتصاد ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و روابط بین‌المللی کشورها را عمیق می‌سازد و زندگی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
البته جهانی شدن ابعاد و تعاریف مختلفی دارد زیرا بحث از دهکده جهانی شدن است.
جهانی شدن یک پدیده گسترده جهانی است که آثار متفاوتی بر زندگی مردم جهان، اعم از غنی و فقیر، زن و مرد، سیاه و سفید، شهری و روستایی بر جای نهاده است و افراد مختلف واکنشهای مختلفی نسبت به این موضوع دارند. به طوری که کشورهای در حال توسعه از آن استقبال می‌کنند. ولی گروهی از آن احساس ترس می‌کنند.
اگرچه در جهانی شدن تمایزی بین مرد و زن وجود ندارد اما زنان پدیده جهانی شدن را با گستردگی و عمق بیشتر تجربه می‌کنند و زنان به گونه ای متفاوت از جهانی شدن تأثیر پذیرفته‌اند.
جهانی شدن گاه موجب گسترش دوستی ها، همسویی‌ها شده و گاه موجب اختلافات و نابرابری و افزایش فاصله فقیر و غنی گردیده است. از صفات بارز جهانی شدن سرعت است که تعاملات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار داده است.
جهانی شدن، همچنان به حرکت خود ادامه می‌دهد و هیچ کشوری قادر به کنترل آن نیست.گسترش شبکه‌های ارتباطی باعث پایان جغرافیا شده است و زمینه‌های ارتباطات مجازی را فراهم آورده است. زمین صافی که در آن زندگی می‌کنیم و گرد به نظر می‌رسد به دهکده ای کوچک تبدیل شده است.
تحولات دهه پایانی قرن بیستم سبب شده است که به کرامت انسانی توجه بسیاری شود و از حقوق انسانی حمایت شود. یک ارزیابی از وضعیت موجود و چشم‌اندازی از آینده ما را به این نتیجه می‌رساند که ساختار نظام بین‌الملل در آستانه هزاره جدید براساس منافع بشری در حال تکوین است.
با توجه به این تحولات جایگاه و نقش زنان در عصر جهانی شدن با توجه به محدودیت‌های مختلفی که زنان با آنها دست به گریبانند موضوعی قابل تحقیق در تمام جوامع و دوره‌های تاریخی شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یک و دو سده اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. زیرا در اثر تحولات فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، زنان در پی ایفای نقش مؤثرتر و آشکارتری در جامعه بوده است و به این منظور حقوق سیاسی و اجتماعی متعددی را مطالبه کرده‌اند.
این تلاش‌ها و حرکت‌های فکری، سیاسی، اجتماعی با ابعاد جهانی دستاوردهای متفاوتی داشته است. به خصوص از نیمه قرن نوزدهم به بعد با شکل گیری میثاق‌ها، کنوانسیون ها، تشکیل کنفرانس‌ها و صدور بیانیه‌ها و تنظیم اسناد بین‌المللی، حقوق زنان در عرصه‌های مختلف نظم حقوقی یافتند.
میثاق جامعه ملل مصوب ۲۸ آوریل ۱۹۱۹ راجع به منبع خرید و فروش زنان و کودکان در بند ۳ صحبت به میان آورده است. سه مرحله تاریخی در دوه مدرن جهانی شدن وجود دارد و آن را به ۳ مرحله تقسیم کرده است:
۱- مرحله اول: از سال ۱۸۷۰ شروع شده و تا سال ۱۹۱۴ ادامه یافته است و در این دوره پیشرفتهایی در حمل و نقل ریلی و دریایی و همچنین در ارتباطات تلگرافی به وجود آمده است.
۲- مرحله دوم: از سال ۱۹۴۴ شروع و تا نیمه اول دهه هتفاد ادامه یافته است که با پیدایش نظام اقتصادی همراه بوده است که نمونه آن تأسیس صندوق بین‌المللی پول می‌باشد.
۳- مرحله سوم: از نیمه دوم دهه هفتاد شروع شده و پیشرفت سریع تکنولوژی و حمل و نقل و ارتباطات در این مرحله رخ داده است.
جهانی شدن پدیده ای است که قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌باشد. جهانی شدن در ۳ مرحله اصلی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قابل بررسی می‌باشد.
۱- جهانی شدن سیاسی : گسترش جریان‌های جهانی باعث شکل گیری جامعه فراملی شده است و جهانی شدن در عرصه سیاست، رهایی امر اجتماعی از سیطره دولت است و انسانها در چهارچوب جامعه ای گسترده تر زندگی اجتماعی را از سر می‌گیرند.
۲) جهانی شدن فرهنگی : جهانی شدن فرهنگی عبارت از شکل گیری و گسترش خاص در عرصه جهانی شدن، تجدد غربی، گسترش و جهانگیر شدن فرهنگ مصرفی سرمایه‌داری و جهانی شدن فرهنگ آمریکایی سه جنبه کلی جهانی شدن فرهنگی هستند.
۳- جهانی شدن اقتصادی پیشتازترین بخش جهانی شدن بخش اقتصادی آن بوده است که سازمان تجارت جهانی (WTO) مهمترین نماد آن بوده است که مهمترین ابعاد آن عبارتند از : تجارت، امور مالی، کمک‌ها، مهاجرت‌ها، ایده ها
جهانی شدن آثار متفاوتی بر زندگی مردم جهان، اعم از فقیر و غنی، زن و مرد، سیاه و سفید و شهری و روستایی بر جای نهاده است.
جهانی شدن در تشدید آگاهی زنان نسبت به جایگاه زنان مناطق دیگر جهان، ایجاد فرصت‌های مختلف برای برقراری تماس میان آنها، گسترش مباحث و گفتمان‌های حقوق بشر، حقوق زنان و مانند آن همچنین ایجاد زمینه‌های نو برای مشارکت آنان برای دگرگون سازی الگوی‌های نقش جنسیتی مؤثر بوده است.
یکی از فرصت‌های مهم جهانی شدن برای زنان افزایش مشارکت در بازار کار است و همچنین به دست آوردن سرمایه‌های اجتماعی همچون بهداشت و آموزش از شاخص‌های توسعه انسانی است. همچنین از طریق گسترش وسایل ارتباطات جمعی و توسعه ارتباطات موجب افزایش سطح آگاهی زنان شده است و فرصت مناسبی برای اثبات و حق انتخاب به دست آورده‌اند.
استفاده از اینترنت نیز فرصتی برای زنان برای تجارت الکترونیکی ایجاد کرده است.
به طور کلی آثار مثبت جهانی شدن برای زنان می‌توان در چند محور خلاصه کرد. افزایش درآمد، افزایش اشتغال، توسعه سرمایه اجتماعی، افزایش بهره وری کاهش موالید افزایش سطح آگاهی، افزایش حق انتخاب و افزایش ظرفیت اختلافی است.
اما جهانی شدن آثار منفی بسیاری نیز برای زنان دارد که از جمله می‌توان به شغل هایی با درآمد، پایین برای زنان اشاره کرد که نسبت به مردان حقوق پایین تری دریافت می‌کنند.
آثار منفی جهانی شدن بر زنان در چند مورد خلاصه می‌شود. رشد اشتغال غیر رسمی، دستمزدهای‌اندک، کاهش امنیت غذایی، افزایش مهاجرت، توسعه سوءاستفاده جنسی، کاهش حمایتهای اجتماعی، گسترش فرهنگ مصرف و محرومیت از مشارکتهای سیاسی جهانی شدن ارتباطات موجب تعامل بیشتر زنان با یکدیگر شده است که سبب گردیده زنان در هر جای دنیا با یکدیگر تعامل داشته باشند. به سبب جهانی شدن فرهنگ سبک زندگی واحدی که همان فرهنگ مصرفی می‌باشد به تمام جهان مخابره گردیده تا جهانی شدن هرچه بیشتر در خدمت منافع سرمایه‌داری باشد.
جهانی شدن حقوق بشر باعث شده است که بسیاری از زنان از حقوق انسانی خویش آگاه شوند.
در این تحقیق به سؤالاتی نظیر:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

    1. آیا جهانی شدن آثار مثبتی بر حقوق زنان دارد؟

 

    1. جهانی شدن چه تاثیرات منفی بر حقوق زنان بر جای میگذارد؟

 

    1. آیا جهانی شدن حقوق زنان میتواند باعث ارتقاء مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی گردد؟

 

  1. آیا جهانی شدن حقوق زنان جایگاهی در اسناد بین المللی دارد؟

 

بعد از جنگ جهانی دوم تلاش هایی در جهت ارتقای حقوق زنان آغاز گردید و تلاشهایی از قبیل تأسیس کمیسیون مقام زن به منظور ارتقای حقوق زنان، درج این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، همچنین تأکید بر حقوق زنان در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام شد. به رغم این گونه تلاشها تبعیض گسترده ای علیه زنان ادامه یافت. و به این ترتیب طرفداران تساوی کامل بین زن و مرد روی کارآمدند و پیشنهاد و رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مطرح ساختند که در سال ۱۹۶۷ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان در یک مقدمه و ۱۱ ماده به تصویب رسیده است.

 

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه تحقیق :

 

اهمیت موضوع این تحقیق از آن جهت است که از جمله مسائلی که در دهه پایانی قرن بیستم در محافل روشنفکری خود را نشان داده و تقارب پیرامون آن بسیار زیاد است و توانست در زمان کوتاهی‌اندیشمندان را به سوی خود جلب کند اصطلاح «جهانی شدن» است.
البته این مقوله زمانی شناخته می‌شود که بتوان به خاستگاه و ماهیت نظام جهانی فکری و فلسفی و اجتماعی حاکم بر مدعیان شناخته شود و چنین شناختی مستلزم آشنایی با مفهوم این پدیده و همین طور آشنایی با نظامهای حاکم بر آن می‌باشد، که این شناخت میسر نمی‌شود مگر آنکه نظامهای فکری و فلسفی خاصی که زمینه ساز مقوله جهانی شدن هستند را مورد مطالعه قرار دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *